slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Regulamin II edycji Podlaskiego Konkursu Piw Domowych

REGULAMIN II PODLASKIEGO KONKURSU PIW DOMOWYCH

 1. Organizatorem Konkursu jest Podlaski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.
 2. Miejscem publikacji wszystkich informacji o konkursie są media elektroniczne:
  1. Fanpage konkursu na portalu społecznościowym
  2. Witryna internetowa nieformalnej grupy piwowarów www.piwowarskiepodlasie.pl
  3. Portal piwo.org, dział „Imprezy i spotkania”
 3. Konkurs odbędzie się w terminie 21.05.2016r.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki dla Konkursów Piw Domowych PSPD.
 6. Celem Konkursu jest promowanie piwowarstwa domowego i ogólnie pojętej jakości piwa.
 7. Piwa zgłoszone do Konkursu oceniane będą przez Komisję Sędziowską, w skład której wejdą kwalifikowani przez PSPD sędziowie. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej jest Czesław Dziełak.
 8. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:
   1. Witbier kategoria 16A BJCP 2008
   2. Bohemian Pilsner kategoria 2B BJCP 2008
   3. Brett Saison, bazą tej kategorii jest kategoria 16C BJCP 2008, fermentowane z udziałem drożdży dzikich Brettanomyces
    Dokładne opisy stylów znajdują się w osobnym dokumencie dołączonym do regulaminu
 9. Jeden browar domowy może wystawić do Konkursu jedno zgłoszenie z danego stylu.
 10. Do wystawionego piwa należy dołączyć wydrukowany i podpisany Formularz Zgłoszeniowy, formularz będzie przesłany jako załącznik do wiadomości email, generowany na podstawie danych wprowadzonych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.
 11. Uczestnik konkursu na prośbę organizatora zobowiązuje się do udostępnienia szczegółowej receptury a także wyraża zgodę na jej upublicznienie.
 12. Koszt zgłoszenia piwa do Konkursu tzw. wpisowe (dotyczy każdego stylu z osobna) wynosi jn.:
  a. Dla piwowarów niebędących członkami PSPD: 15 zł.
  b. Dla piwowarów będących członkami PSPD: 12 zł.
  Jeżeli w skład browaru domowego wchodzi przynajmniej jedna osoba zrzeszona w PSPD, taki browar traktuje się jako członka PSPD.
  Wpisowe dla piwa poddanego ocenie konkursowej nie podlega zwrotowi. Wpłaty wpisowe dokonane bez podania tytułu niezbędnego do identyfikacji zgłoszenia będą traktowane jak darowizna na rzecz PSPD.
 13. Opłatę wpisowego do Konkursu należy wnieść do 13.05.2016r. (za datę wniesienia opłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na rachunku organizatora) na konto:

55 1540 1131 2113 6200 5272 0001
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów
Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych
Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie
ul. Dojazdowa 2
43-400 Cieszyn

W tytule przelewu należy wpisać: II Podlaski KPD + imię i nazwisko Piwowara(zgodne z danymi w formularzu zgłoszeniowym).
Brak wpisowego w dniu oceny konkursowej skutkuje wycofaniem piwa z Konkursu.

 1. Piwowar jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora Konkursu wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym w dniach od 1.05.2016 r. do 16.05.2016 r. w ilości 4 butelek o poj. 500 ml lub 5 butelek o poj. ok. 330 ml w danym stylu.
  1. Organizator dopuszcza trwałe umieszczenie kodu piwa na butelce w postaci [litera_kategorii]/[kod_zgloszenia] przy czym kod zgłoszenia ma postać dwóch unikatowych numerów oddzielonych ukośnikiem.
   Przykładowa postać kodu piwa w kategorii Witbier[A] dla zgłoszenia 12/3456 to A/12/3456
   Kod musi być umieszczony w postaci nadruku lub pisma odręcznego umożliwiające jednoznaczne odczytanie kodu,  naniesione na białej etykiecie, trwale przyklejonej do butelki. Etykieta oraz sposób oznaczenia powinny być wykonane na materiałach odpornych na warunki wilgoci(skraplania wilgoci na butelce) tak by etykieta nie odkleiła się samoczynnie lub kod nie uległ rozmazaniu.
  2. Butelki nie mogą mieć naklejonych etykiet innych niż dopuszczalne przez organizatora( etykietę na butelce z podaniem imienia, nazwiska, stylu lub kategorii piwa, należy przymocować gumką recepturką do butelki).
  3. Formularz zgłoszeniowy organizator udostępnia w formie elektronicznego formularza, na podstawie danych wprowadzonych w formularzu zostanie wygenerowany formularz gotowy do druku. Wydrukowany formularz należy podpisać i dołączyć do zgłaszanych piw.
  4. O dostępności formularza organizator poinformuje przez oficjalne media elektroniczne(pkt.2 Regulaminu)
 2. Piwa należy dostarczyć na następujący adres:
  Amikom s.c.
  Krzysztof Owsianiuk
  ul.Sienkiewicz 81/3 lok 121
  15-003 Białystok.
 3. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia, nazwiska, nicku oraz zajętego miejsca.
 4. Informacja o trzech najlepszych piwach z każdej z kategorii zostanie ogłoszona publicznie podczas Finału II Podlaskiego Konkursu Piw Domowych, 21 maja 2016r. Organizator konkursu, tj. Podlaski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, oraz sponsorzy nagród zastrzegają sobie prawo opublikowania, w tym w mediach elektronicznych, imion i nazwisk piwowarów, którzy awansowali do rundy finałowej oraz lokaty, którą zajęli. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe.
 5. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie mniej niż 3 piwa w danym stylu, Konkurs w tym stylu nie zostanie rozstrzygnięty a uczestnik otrzyma upominek.
 6. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie więcej niż 15 piw w danym stylu, organizator zastrzega sobie prawo do wykonania rundy kwalifikacyjnej, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 15 piw do oceny finałowej.
 7. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej piw, o ustaleniu kolejności decyduje suma miejsc, jakie dane piwo zajęło u poszczególnych jurorów w interpretacji: im mniejsza wartość tej sumy, tym wyższe miejsce. Gdyby i to rozwiązanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, o kolejności piw decyduje przewodniczący jury na podstawie własnej oceny piw, ewentualnie analizy arkuszy jurorów lub/i konsultacji z nimi.
 8. Wyklucza się możliwość wystawienia piwa do Konkursu przez jurora w stylu, w którym będzie oceniał piwa w Konkursie.
 9. Nagrody szczegółowe w Konkursie zostaną podane w terminie późniejszym. Nagrody zostaną odebrane osobiście lub zostaną przesłane na koszt organizatora pod adres, podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 10. Zdobywcy nagród w poszczególnych kategoriach wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w informacjach dotyczących konkursu, oraz udostępnienie ich danych osobowych i kontaktowych sponsorom konkursu i fundatorom.
 11. Każdy piwowar, którego piwo weźmie udział w Konkursie, otrzyma metryczkę z oceną swojego piwa i ewentualnymi uwagami jurorów.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych, nieprzewidzianych okoliczności.
 13. Lista załączników do regulaminu
  1. Opisy kategorii konkursowych

Komisja ds. PKPD
Białystok, styczeń 2016.